Home Voorstellen Kraamzorg Reviews Cursussen Contact

info@lotuskraamzorg.nl                                                                                                                                                                     KCKZ  210755    ©  2016

Aanmelden Kraam

 BEL VOOR MEER  INFORMATIE 06 - 24134972

Privacy verklaring  

Lotus Kraamzorg Lotus Kraamzorg, gevestigd aan Lotus Kraamzorg Hoofdkade 5 9524 PK Buinerveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.lotuskraamzorg.nl Lotus Kraamzorg Hoofdkade 5 9524 PK Buinerveen 06 24134972

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lotus Kraamzorg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lotus Kraamzorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid (van moeder en baby in kraamtijd) . Medische gegevens zijn

persoonsgegevens over de gezondheid, deze vallen onder het beroepsgeheim van onze medewerkers.  

- burgerservicenummer (BSN)Wet BSN in de Zorg:  Vanaf 1 juni 2009 is het wettelijk verplicht om het BSN (Burger Service Nummer) te gaan gebruiken.

Het BSN maakt een eind aan de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders en zorgverzekeraars nu nog gebruiken. Daarmee:  

• Vermindert het aantal fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens

• Voorkomt het persoonsverwisseling

• Wordt declareren eenvoudiger

• Is er een betere bescherming tegen identiteitsfraudeMet welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lotus Kraamzorg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

o Het afhandelen van jouw betaling

o Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

o Om diensten bij je af te leveren

o Lotus Kraamzorg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Als betrokkene verleen je ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van je persoonlijke gegevens door je in te schrijven voor kraamzorg bij ons in de praktijk. Je geeft toestemming voor de verwerking van uitsluitend die persoonsgegevens die omschreven zijn in dit reglement.


Geautomatiseerde besluitvorming

Lotus Kraamzorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lotus Kraamzorg) tussen zit.

Lotus Kraamzorg gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Outlook, Word, Exel, G mail en administratie systeem van kraamzorg 1op1

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Kraamzorg Lotus Kraamzorg is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van jouw gegevens. Alle medewerkers de cliëntgegevens verwerken of ander sinds kennis van cliëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding. Clientgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden 7 jaar bewaard om verantwoorde zorg te leveren. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevens. Hiertoe zijn de computers beveiligd met een wachtwoord en de dossiers zijn opgeborgen in een afgesloten kast.


Delen van persoonsgegevens met derden

Lotus Kraamzorg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lotus Kraamzorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lotus Kraamzorg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lotuskraamzorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Lotus Kraamzorg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lotus Kraamzorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mailto:info@lotuskraamzorg.nl